§ 1. Definicje
1.1. Usługi świadczone są przez Kokoz Sp. z o.o. z siedzibą ul. Staroniwska 11/21B, 35-101 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000692682 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 368117429, NIP: 8133754340, zwaną dalej Wykonawcą. Wykonawca świadczy usługi wyłącznie dla przedsiębiorców (tj. osób fizycznych prowadzące działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) oraz instytucji publicznych zwanych dalej Zamawiającym. Wykonawca nie świadczy usług dla konsumentów w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
1.2. Umowa realizacji zlecenia – umowa zawierana między Zamawiającym, a Wykonawcą na której podstawie Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówioną przez Zamawiającego usługę. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej na druk zamówienia Wykonawcy, po przez przesłanie zlecenia za pośrednictwem poczty e-mail lub w uzasadnionych przypadkach w innej nie wymienionej tutaj formie przy wzajemnej akceptacji tego faktu i każdorazowo w ramach obowiązywania niniejszego Regulaminu. Jeżeli zamówienie zostaje złożone przez Zamawiającego w formie innej niż na druku zamówienia a dane i parametry zamówienia są poprawne i akceptowane przez Wykonawcę, umowa jest zawierana, jeżeli nie, Zamawiający jest wzywany do zaakceptowania zmian wprowadzonych przez Wykonawcę.
1.3. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.4. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Wykonawcę (m.in.: tworzenie i obsługa stron oraz sklepów internetowych, aplikacja reklamowa na pojazdach i witrynach, projektowanie graficzne, nagrywanie i montaż filmów reklamowych, druk cyfrowy i offsetowy, montaż tablic, szyldów czy reklam świetlnych itd.).
1.5. Zlecenie – zakres prac i czynności zleconych przez Zamawiającego, Wykonawcy przyjęty i zaakceptowany do realizacji przez Wykonawcę.
1.6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku włącznie.
1.7. Dni kalendarzowe – poszczególne dni danego miesiąca bez rozróżnienia na dni pracujące i wolne od pracy.
1.8. Czynności zmierzające do realizacji usługi są podejmowane przez Wykonawcę tylko w przypadku, gdy umowa ma akceptację dwóch stron. Czas upływający podczas akceptacji dwustronnej nie jest zaliczany do czasu realizacji usługi. Zawarcie umowy realizacji zlecenia jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Wykonawcę działań mających na celu realizację zamówionych przez Zamawiającego usług.

§ 2. Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Wykonawcę, zakres odpowiedzialności Wykonawcy oraz wszelkie inne informacje porządkowe. Złożenie jakiegokolwiek zamówienia jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Zlecający zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia lub publikacji pod adresem https://graftom.pl/regulamin. Wykonawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania Regulaminu. Regulamin jest dostępy w siedzibie Wykonawcy oraz na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem https://graftom.pl/regulamin.
2.3. Wyceny zamówienia każdorazowo indywidualnie dokonuje Wykonawca. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z akceptacja tejże wyceny.

§ 3. Świadczenie usług
3.1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmówienia świadczenia usług Zamawiającemu, gdy:
a. Zamawiający naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu;
b. Zamawiający podał niepoprawne do wystawienia Faktury VAT;
c. Zamawiający zażądał usunięcia jego danych płatnika.
3.2. W przypadku, gdy realizacja zamówionych Usług już się rozpoczęła, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego pełnymi kosztami realizacji tych usług.
3.3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania oraz przerwania świadczenia usług Zamawiającemu w sytuacji w której Zamawiający posiada jakiekolwiek przeterminowane zobowiązania wobec Wykonawcy, nawet jeżeli nie dotyczą one bezpośrednio wstrzymanej usługi czy wynika z odrębnego zamówienia.
3.4. Usługi świadczone w sposób cykliczny (np. hosting, opłata za ważność domeny), rozliczane są w  cyklach rocznych, płatnych z góry, gdzie wymagana płatność musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Wykonawcy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień jej wygasania, każdorazowo określony przez Wykonawcę. Wykonawca poinformuję za pośrednictwem poczty e-mail Zamawiającego o wygasaniu ważności danej usługi na minimum 7 dni kalendarzowych przed datą jej wygaśnięcia, wraz ze wskazaniem aktualnie obowiązującej za jej przedłużenie stawki oraz rachunkiem bankowym na który należy dokonać wpłaty.
3.5. Wykonawca przechowuje dane stron internetowych, zawartość poczty e-mail oraz inne dane teleinformatyczne związane z świadczonymi usługami jedynie przez 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia następującego po dniu wymaganego wniesienia opłaty za usługę cykliczną. Po tym okresie przywrócenie danych do stanu pierwotnego może wiązać się z dodatkową opłatą, każdorazowo indywidualnie określaną przez Wykonawcę, a w szczególnych przypadkach być całkowicie niemożliwe do odtworzenia, za co Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

§ 4. Prawa i obowiązki Zamawiającego
4.1. Zamawiający jest zobowiązany do:
a. przesłania wszelkich materiałów ustalonych w trakcie składania zamówienia na usługi a niezbędnych do jego realizacji;
b. niezwłocznej aktualizacji swoich danych płatnika w przypadku każdej ich zmiany;
c. niepodejmowania działań na szkodę innych kontrahentów Wykonawcy jak i samego Wykonawcy;
d. dokonywania terminowych opłat za zamówione usługi wg. otrzymanych Faktur VAT;
e. przygotowania miejsca montażu, w tym powierzchni pojazdu/witryny do oklejenia wg. wytycznych określonych przez Wykonawcę, w tym przede wszystkim: oczyszczenie powierzchni, które zostały przewidziane do aplikacji folii z wszelkich zabrudzeń (w szczególności pozostałości smoły drogowej i żywic roślinnych), odtłuszczenie powierzchni przy użyciu właściwego środka dla danej powierzchni, demontaż wszelkich elementów utrudniających aplikację folii jak np. klamki, zamki, rygle, zawiasy, elementy oświetlenia, listwy itp., dostarczenie energii elektrycznej (230V) dla wykorzystania elektronarzędzi jak również odpowiedniego oświetlenia, zadaszenia chroniącego przed warunkami atmosferycznymi oraz w przypadku temperatur poniżej 10 stopni Celsjusza pomieszczenia odpowiednio izolowanego chroniącego aplikowaną folię przed czynnikami zewnętrznymi, chyba że Wykonawca w zawartej umowie określi wyjątek od tej zasady lub jej części;
f. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi, a w przypadku braku akceptacji, niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie przed kolejnym zamówieniem;
g. po aplikacji grafiki na pojeździe lub witrynie nie czyścić pojazdu/witryny przez okres dwóch tygodni, zapewniając czas, aby klej właściwie utwardził się na danej powierzchni (w tym okresie nie wolno używać myjni samochodowej lub sprzętu do mycia pod ciśnieniem);
h. czyścić powierzchnię na której aplikowano folię w sposób bardzo delikatny, bez użycia użycia żadnej szmatki lub gąbki, która może zawadzić krawędź folii, ani bez wykorzystania środków chemicznych;
i. przez cały okres użytkowania nie należy myć oklejonych pojazdów na myjniach automatycznych ani ręcznych przy użyciu szczotek czy myjek ciśnieniowych.
4.2. Zamawiający składając zamówienie na usługę u Wykonawcy oświadcza, że posiada pełne prawa do jej realizacji oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do realizacji prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich osób trzecich i innych regulacji prawnych obowiązujących w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do przekazywanych materiałów i treści oraz jest upoważniony do używania wszelkich udostępnionych do świadczenia usługi Wykonawcy nazw handlowych, znaków towarowych, logotypów, zdjęć, sloganów i innych materiałów oraz, że jest upoważniony do dysponowania wskazanymi domenami i stronami internetowymi. Wyłączną odpowiedzialność za treść reklamy ponosi Zamawiający i wyłącznie na nim spoczywa obowiązek naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych naruszeniem praw osób trzecich. Wykonawca ma prawo zawiesić lub odmówić świadczenia usługi w całości lub części, w każdym czasie, jeżeli w jego opinii jej realizacja może naruszyć lub narusza prawa osób trzecich, normy etyczne, estetyczne lub obowiązujące przepisy prawa. Z tytułu odmowy Zamawiającemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze. W przypadku gdy Zamawiający korzystając z usługi w jakikolwiek sposób przetwarza dane osobowe, oświadcza, że uzyskał on zgodę tych osób i spełnia warunki wymagane przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych zgodnych z RODO.
4.3. W chwili złożenia do realizacji zamówienia Zamawiający wyraża wolę zawarcia umowy realizacji zlecenia i przyjmuje na siebie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania w całości lub części przez Wykonawcę. W przypadku realizacji częściowych, kwota Faktury opiewać będzie na kwotę odpowiadającą realizacji konkretnej części zlecenia lub jeżeli Wykonawca poniósł już odpowiednie koszty przez druk materiałów również koszt tego druku – wg. wyceny przedstawionej przez Wykonawcę.
4.4. Zamawiający akceptuje fakt, że Wykonawca świadczy usługi według własnych standardów technologicznych i posiadanej wiedzy. Zamawiający udziela zgody na wielokrotne pobieranie przez Wykonawcę z witryny internetowej będącej jego własnością, materiałów, treści i informacji koniecznych do przygotowania reklamy i jej publikacji oraz udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na pobrane dane w zakresie ich przystosowania do formy reklamowej. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w wykonaniu umowy poprzez niezwłoczne informowanie Wykonawcę o wszelkich zmianach i aktualizacjach mogących mieć wpływ na świadczenie usługi. W przypadku niedostarczenia lub nieudostępnienia wszelkich materiałów, treści i informacji niezbędnych do wykonania usługi oraz niemożność uzyskania ich lub naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku świadczenia usługi lub będzie mógł świadczyć usługę w ograniczonym wymiarze z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

§ 5. Prawa i obowiązki Wykonawcy
5.1. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone były w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie, według swojej wiedzy i umiejętności. Jednakże Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne, wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną Wykonawcy z tytułu realizacji zamówionych i niewykonanych jeszcze usług. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
a. jakiekolwiek szkody Zamawiającego powstałe w trakcie realizacji usług (takie jak m.in.: uszkodzenia tynku w trakcie wykonywania odwiertów i montażu tablic, bannerów, szyldów i reklam świetlnych; zarysowania i uszkodzenia lakieru na pojazdach które zostały poddane aplikacji folii samoprzylepnej w celu zmiany kolory pojazdu lub oklejania reklamowego, uszkodzeń uszczelek gumowych i wykonanych z tworzyw sztucznych w oknach i na pojazdach, itp. – są to uszkodzenia, które mogą powstać w wyniku świadczenia usług i Zamawiający składając zamówienie ten fakt akceptuje);
b. skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia usług;
c. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Zamawiającego warunków niniejszego Regulaminu;
d. szkody powstałe w wyniku braku ciągłości świadczenia usług;
e. szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych płatnika przy zamawianiu usług;
f. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Wykonawcy;
g. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia lakieru czy innej powierzchni na, której aplikowana była folia;
h. przedmioty znajdujące się w pozostawionych przez Zamawiającego pojazdach przekazanych Wykonawcy do aplikacji.
5.2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do:
a. zmian niniejszego Regulaminu i cen usług;
b. okresowego wyłączania dostępności usług w celu jego rozbudowy lub konserwacji (dotyczy usług takich jak strony www i poczta e-mail);
c. wysyłania na podane przez Zamawiającego adresy e-mail komunikatów związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach Wykonawcy związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług;
d. zaprzestania świadczenia usług i odmówienia realizacji zamówienia po przedstawieniu uzasadnionej przyczyny.
5.3. Rejestracja domen internetowych na potrzeby realizowanych usług odbywa się za pośrednictwem OVH Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu. Rejestrowane domeny są udostępniane wyłącznie na potrzeby realizowanych usług dla Zamawiającego. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wyłącznego dysponowania daną domeną uprzednio przez niego zarejestrowaną, w tym do jej odsprzedaż, jeżeli Zamawiający nie dokona wymaganej opłaty na kolejny okres rozliczeniowy.

§6 Projekty i opracowania graficzne
6.1. W sytuacji kiedy opracowanie projektów graficznych do realizacji usług leży po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązanych jest do dostarczenia wszelkich materiałów w terminie 3 dni kalendarzowych na adres e-mailowy: kontakt@kokoz.pl (dla poprawnej identyfikacji konieczne jest podanie pełnej nazwy Zamawiającego lub numeru zamówienia w temacie wiadomości).
6.2. Realizacja zamówienia nastąpi wyłącznie po mailowej akceptacji przesłanego projektu. Akceptacja projektu przenosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne błędy na Zamawiającego – w tym błędy literowe, numerowe oraz inne jawne omyłki – oznacza zatwierdzenie całości projektu, zarówno pod kątem graficznym jak i tekstowym.
6.3. Wszystkie projekty są chronione prawami autorskimi, które przysługują wyłącznie Wykonawcy. Żaden z projektów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, powielana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie przez osoby trzecie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Wykonawcy.
6.4. Zamawiającemu dla każdego zleconego projektu przysługują trzy rundy poprawek do projektów, które otrzyma od Wykonawcy. Każda z rund obejmować może wszelkie zmiany tekstowe oraz graficzne zgłoszone w pojedynczej wiadomości w odpowiedzi na przesłane projekty. Zgłaszanie kolejnych poprawek, bądź modyfikacji powyżej ww trzech pierwszych rund obciążone zostanie opłatą dodatkową wynoszącą odpowiednio 50% wartości zleconej usługi za każdą dodatkową rundę poprawek zgłoszoną przez Zamawiającego.
6.5. Jeżeli wartość usługi opracowania projektu graficznego nie została osobno wyszczególniona w zamówieniu – przyjmuje się, że jej wartość wynosi 50% wartości danego zamówienia, w części której bezpośrednio dotyczy.

§ 7. Warunki płatności i rozwiązanie umowy
7.1. Wykonawca udostępnia następujące formy płatności:
a. płatność pełnej wartości zamówienia powiększonej o stosowny podatek VAT przelewem jako przedpłata – w terminie do 3 dni kalendarzowych od chwili wystawienia faktury VAT;
b. płatność pełnej wartości zamówienia powiększone o stosowny podatek VAT gotówką jako przedpłata – w chwili zawarcia umowy;
c. wpłata ustalonej przez Strony części wartości zamówienia przelewem jako przedpłata – w terminie do 3 dni kalendarzowych od chwili wystawienia faktury VAT; dopłata do pełnej wartość wartości zamówienia przelewem – w terminie do 7 dni kalendarzowych od chwili wystawienia faktury VAT po akceptacji przesłanego projektu, jednakże przed przekazaniem go do druku (jeżeli dotyczy) lub publikacja w internecie;
d. wpłata ustalonej przez Strony części wartości zamówienia przelewem jako przedpłata – w chwili zawarcia umowy; dopłata do pełnej wartość wartości zamówienia przelewem gotówką – w chwili ​akceptacji przesłanego projektu, jednakże przed przekazaniem go do druku (jeżeli dotyczy) lub publikacja w internecie.
7.2. Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem obciążone jest opłatą z tytułu poniesionych kosztów operacji bankowych i administracji. Zwrot za anulowane zlecenie zostanie pomniejszony o tą kwotę, każdorazowo ustalaną indywidualnie przez Wykonawcę.
7.3. Przedpłata ma charakter bezzwrotny. Wartość przedpłaty jest każdorazowo ustalana indywidualnie przed rozpoczęciem realizacji usług przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 7.4. niniejszego regulaminu
7.4. Minimalna wartość przedpłaty wynosi 50% pełnej wartości zamówienia dla zleceń o łącznej wartości powyżej 1000 PLN netto lub 100% pełnej wartości zamówienia dla zleceń o łącznej wartości do 1000 PLN netto. Wykonawca nie przystąpi do realizacji usługi do momentu wpłacenia przedpłaty przez Zamawiającego.
7.5. Rezygnacja z usługi przez Zamawiającego obciążona jest kosztami odpowiednimi ze względu na termin wpłynięcia pisemnej rezygnacji do Wykonawcy i wynosi:
a. w przypadku gdy rezygnacja nastąpi w terminie do 3 dnia kalendarzowego od chwili zawarcia umowy – 100% wartości przedpłaty określonej w umowie;
b. w przypadku rezygnacji w terminie powyżej 3 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy – 100% wartości zlecenia;
7.6. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą zakończenia realizacji zlecenia przez Wykonawcę lub w przypadku usług świadczonych przez oznaczony czas, po upływie czasu oznaczonego w umowie. Każdej ze stron przysługuje wypowiedzenie zawartej umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy. Wypowiedzenie umowy powinno mieć charakter pisemny, pod rygorem nieważności. Szczegółowe koszty obciążające Zamawiającego w przypadku rezygnacji/wypowiedzenia umowy określa niniejszy Regulamin.
7.7. Wszystkie nieterminowe wpłaty zostaną powiększone o odsetki ustawowe oraz rekompensatę kosztów windykacji w wysokości równowartości kwoty 40€ zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 684 ze. zm.).
7.8. Wszystkie płatności cykliczne będą podlegać każdorazowo waloryzacji o podany przez GUS średnioroczny wskaźnika inflacji. Waloryzacja taka nie będzie wymagać zgody Zamawiającego.
7.9. Opłata administracyjna za cesję domeny lub transfer do innego operatora ustalana jest każdorazowo indywidualnie przez Wykonawcę, wynosi jednak nie mniej niż 1000 PLN powiększone o stosowny podatek VAT.

§ 8. Termin realizacji
8.1. Termin realizacji każdorazowo określa Wykonawca po przyjęciu zamówienia od Zamawiającego. Termin realizacji zawsze jest wyrażony w dniach roboczych, a jego bieg rozpoczyna się od dnia następującego pod dniu w którym Zamawiający dostarczy kompletne oraz niezbędne do realizacji zamówienia materiały (np. prześle wypełniony brief z instrukcjami od opracowań graficznych, grafiki bądź projekty niezbędne do wydruku, dokładne wymiary itp.) oraz dokona wymaganej wpłaty na rzecz Wykonawcy (za datę ich wpływu przyjmuje się realny termin zaksięgowania środków na rachunku bankowym Wykonawcy). W przypadku zleceń w których Zamawiający zleca Wykonawcy opracowanie projektów graficznych bądź wizualizacji – określony przez Wykonawcę termin realizacji dotyczy daty otrzymania wstępnych projektów przez Zlecającego. W przypadku zleceń polegających na wydruk bądź montażu – termin realizacji liczony jest od daty dostarczenia lub akceptacji poprawnego projektu.
8.2. Termin nie uwzględnia czasu dostawy przez firmę kurierską (minimum +1 dzień roboczy, zgodnie z wybraną opcją dostawy) – jeżeli dotyczy.
8.3. W przypadku zleceń podzielonych na etapy – bieg terminu realizacji dla każdego z etapów rozpoczyna się dopiero z chwilą zakończenia poprzedniego z nich.
8.4. Opóźnienie terminu realizacji usług przez Wykonawcę jest dopuszczalne, nawet bez informowania Zamawiającego.
8.5. Podawany czas realizacji może być krótszy. Czas realizacji każdorazowo jest określany przez Wykonawcę, a przy dłuższych praca podzielonych na etapy może być na bieżąco aktualizowany bez informowania Zamawiającego.
8.6. Czas oczekiwania na naniesienie poprawek do projektów, wprowadzenia aktualizacji, pomocy technicznej oraz innych podobnych zagadnienie będzie każdorazowo ustalany przez Wykonawcę – nie powinien jednak przekroczyć 72h w dni robocze. W uzasadnianych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu bez informowania Zamawiającego, a poszczególne zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności ich napłynięcia.
8.7. Czas podjęcia działań w przypadku awarii oraz innych problemów technicznych będzie każdorazowo ustalany przez Wykonawcę – nie powinien jednak przekroczyć 72h w dni robocze, pod warunkiem przesłania dokładnej informacji na temat zaistniałego zdarzenia na adres: kontakt@kokoz.pl (zgłoszenie powinno zawierać zrzuty ekranu ukazujące zaistniałą sytuację i/lub kody błędów). W uzasadnianych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu bez informowania Zamawiającego, ​a poszczególne zgłoszenia rozpatrywane są w kolejności ich napłynięcia.
8.8. W przypadku dostawy towarów lub usług o charakterze fizycznym, za dzień realizacji przyjmuje się dzień w którym Wykonawca poinformował Zamawiającego o gotowości towaru bądź usługi do odbioru przez Zamawiającego, chyba, że strony ustaliły, że Wykonawca dokona dostawy we własnym zakresie – wtedy uznaje się dzień w którym dokonano takiej dostawy, a jeżeli dostawa była nieskuteczna z powodu nieobecności Zamawiającego pod podanym adresem, dzień pierwszej próby takiej dostawy.
8.9. W przypadku dostawy towarów lub usług o charakterze fizycznym za pośrednictwem operatora pocztowego, za dzień realizacji przyjmuje się dzień w którym Wykonawca nadał przesyłkę na adres uzgodniony z Zamawiającym.
8.10. W przypadku dostawy towarów lub usług o charakterze niefizycznym w tym cyfrowym (np. strony internetowe, kampanie reklamowe w sieci internet itp.), za dzień realizacji przyjmuje się dzień w którym Wykonawca opublikował stronę bądź reklamę pod wskazanym adresem lub w innym uzgodnionym miejscu i/lub dokonał jej instalacji na koncie hostingowym Zamawiającego. Z dniem takiej dostawy z Wykonawcy zdjęta zostaje odpowiedzialność za przekazane pliki bądź materiały i nie jest on zobowiązany do przechowywania ich kopii.
8.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do przekazania kopii towarów lub usług o charakterze niefizycznym w tym cyfrowym (np. pliki źródłowe, bazy danych itp.) w jakiejkolwiek formie w tym w postaci utrwalonej na nośnikach fizycznych typu CD, pendrive itp.

§ 9. Korespondencja
9.1. Zamawiający akceptując Regulamin wyraża w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204) zgodę na otrzymywanie w formie poczty elektronicznej komunikatów związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach Wykonawcy związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.
9.2. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej do Zamawiającego będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany przy składaniu zamówienia. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie dostarczana do Zamawiającego na adres korespondencyjny podany przy składaniu zamówienia.

§ 10. Tolerancje i normy jakościowe
10.1. Tolerancja parametrów druku: gęstość optyczna: < ± 0,15; przyrost punktu rastrowego: < ± 5%.
10.2. Dopuszczalne odchylenie pasowania kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: < 0,2 mm.
10.3. Dopuszczalne odchylenia przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: < ± 1 mm.
10.4. Falcowanie – odchylenie złam od nominalnej linii jego usytuowania (na każdym złamie): < ± 1 mm.
10.5. Perforacja – odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania: < ± 1 mm.
10.6. Dopuszczalne odchylenie pionowe pomiędzy okładką i wkładem, oprawa zeszytowa: < ± 1,5 mm; klejona: < ± 2,5 mm.
10.7. Pasowanie rysunku i warstwy lakieru w przypadku lakierowania wybiórczego: < 1 mm.
10.8. Paleta kolorów CMYK.
10.9. Wszystkie wymiary dotyczące realizowanych zleceń określone powinny być w mm (lub px w przypadku materiałów o charakterze wyłącznie cyfrowym).
10.10. Wszelkie podane wymiary należy interpretować wg. następującego wzoru: szerokość x wysokość x głębokość.

§ 11. Odpowiedzialność za jakość i reklamacje
11.1. Prace wchodzące w skład zamówienia będą realizowane z nadesłanych plików w takiej formie, w jakie zostały dostarczone, chyba, że dodatkowy zakres prac został uzgodniony podczas składania zamówienia.
11.2. Do druku należy dostarczać wyłącznie prawidłowe pliki bez innych zbędnych, które mogły by wprowadzić w błąd i spowodować wykonanie nieprawidłowej pracy, za co Wykonawca nie odpowiada. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia poprawności (oraz akceptacji lub wskazania nieprawidłowości) wzorów przesłanych przez Wykonawcę przed ich realizacją (jeżeli także projekt został zlecony), Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za usługę zrealizowaną z błędem, który został zaakceptowany przez Zamawiającego. Brak akceptacji lub jej znaczne przedłużanie się z winy Zamawiającego może być powodem wydłużenia się terminu realizacji za co Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności.
11.3. Wykonawca nie odpowiada za rozbieżności w stosunku do wzorców o ile przed realizacją zlecenia nie zostały one dostarczone. Wzorcem kolorów w przypadku usług z zakresu druku offsetowego może być proof analogowy lub cyfrowy zgodny z normą ISO 12647:2009, a także już wcześniej poprawnie wydrukowany egzemplarz w tej samej technice druku zgodnej z normą ISO 12647-2:2004. Dopasowywanie się do wzorców innych niż certyfikowane proof-y ze względu na stopień skomplikowania procesu technologicznego jest ustalane indywidualne i obciążone dodatkową opłatą.
11.4. Wzorce, projekty oraz wizualizacje w postaci elektronicznej nie są miarodajne i traktowane są jedynie poglądowo. W przypadku kolorów folii obowiązują oznaczenia zgodnie z katalogami producentów takich jak Oracal i/lub Arlon.
11.5. Wykonawca nie odpowiada za wady i opóźnienia zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania plików graficznych do druku przez Zlecającego.
11.6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek winny być kierowane wyłącznie do firmy kurierskiej. W przypadku dostawy uszkodzonej przesyłki Zamawiający winien odmówić jej przyjęcia lub żądać spisania protokołu szkody od pracownika firmy kurierskiej dostarczającego towar. Ewentualne straty będą pokrywane przez ubezpieczyciela firmy kurierskiej. Kopię takiego protokołu należy niezwłocznie przesłać do Wykonawcy.
11.7. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów ze względu na ograniczenia technologiczne muszą być zgłaszane w formie pisemnej najpóźniej do 3 dni kalendarzowych od chwili ich odbioru. Ich późniejsze zgłaszanie może całkowicie uniemożliwiać rozstrzygnięcie reklamacji lub wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
11.8. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanej części towaru i szczegółowy opis zastrzeżeń oraz w przypadku nieuregulowanej a już przeterminowanej płatności względem Wykonawcy jej natychmiastowe opłacenie. Reklamacje nie spełniające tego warunku będą rozpatrywane negatywnie.
11.9. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych od chwili otrzymania jej przez Wykonawcę, czas usunięcia wady przy pozytywnym rozpatrzeniu wynosi do 90 dni kalendarzowych od chwili przesłania przez Wykonawcę potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
11.10. Czas zwrotu środków na rachunek Zamawiającego przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wynosi do 90 dni kalendarzowych od chwili otrzymania przez Zamawiającego informacji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot środków obciążone jest opłatą z tytułu poniesionych kosztów operacji bankowych i administracji. Zwrot środków zostanie pomniejszony o tą kwotę, każdorazowo ustalaną indywidualnie przez Wykonawcę.
11.11. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone lub zawirusowane będą wstrzymywane do czasu dostarczenia przez Zamawiającego plików wolnych od ww. wad, za opóźnienia terminu realizacji tym spowodowane Wykonawca nie odpowiada.
11.12. Wykonawca na każdy produkt/usługę udziela gwarancji indywidualnie, mając na uwadze specyfikę produktu/usługi. Długość okresu gwarancji każdorazowo określana jest przez Wykonawcę. Udzielana gwarancja nie obejmuje uszkodzeń grafiki, oznakowania lub folii powstałych w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, wypadków, uszkodzeń drogowych, zużycia, wandalizmu, warunków atmosferycznych lub jakichkolwiek uszkodzeń nie wynikających z instalacji lub materiałów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z wcześniejszych uszkodzeń pojazdów lub podłoża. Wszystkie roszczenia muszą być zgłoszone w ciągu 3 dni kalendarzowych od ich zaistnienia i podlegają zatwierdzeniu przez Wykonawcę. W przypadku awarii objętej gwarancją, odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się wyłącznie do naprawy lub wymiany wadliwej grafiki, wydruku, oznakowania, folii lub jej części. Zamawiający w zakresie naprawy awarii objętych gwarancją jest ściśle ograniczony do naprawy realizowanej przez Wykonawcę. Materiały użyte do napraw gwarancyjnych będą posiadały taką samą ochronę gwarancyjną jak materiały, które zastępują, ale data ich ważności będą tożsama jak w przypadku materiałów oryginalnych. Wykonawca nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych.
11.13. Jeżeli Wykonawca nie określił okresu gwarancji inaczej, jej długość wynosi 6 miesięcy od chwili dostawy/montażu, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt. 11.12. niniejszego regulaminu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia gwarancji, długość jej okresu zostaje wydłużona jedynie dla tych części produktu/usługi, którego dotyczyła bezpośrednio naprawa gwarancyjna, nie zaś dla całości zamówienia.

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych
12.1. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celach służących wywiązaniu się Wykonawcy ze świadczonych usług, dostarczeniu zamówionych prac pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz wystawieniu dowodów księgowych.
12.2. W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (popularnie zwanymi RODO – (GDPR) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679) informujemy:
a. Administratorem danych osobowych jest Kokoz Sp. z o.o. z siedzibą ul. Staroniwska 11/21B, 35-101 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000692682 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 368117429, NIP 8133754340.
b. Dane kontaktowe w zakresie przetwarzania danych osobowych: kontakt@kokoz.pl.
c. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy,
– art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego,
– art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes.
d. Dane osobowe przetwarzane przez administratora będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
e. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora serwisu przysługuje:
– prawo dostępu do danych,
– prawo modyfikacji danych,
– prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
– prawo żądania usunięcia danych.
f. Powyższe punkty możliwe są przez:
– kontakt za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@kokoz.pl,
– kontakt za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Wykonawcy,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
g. Dodatkowe informacje:
– Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa,
– Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe do państw spoza Unii Europejskiej.

§ 13. Postanowienia końcowe
13.1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Wykonawcę na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy terenowo dla siedziby Wykonawcy.
13.2. W sytuacji uznania na mocy prawomocnego wyroku jednego lub więcej z postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
13.3. Wykonawca zastrzega sobie wieczyste prawo do prezentowania wyników realizacji danego zamówienia w swoim portfolio wraz z informacją o podmiocie dla którego taka realizacja nastąpiła. Prezentacja ta może mieć dowolną formę i charakter w tym: tekstową, graficzną, fotograficzną oraz materiałów wideo czy multimedialnych.

§ 14. Zgody i oświadczenia Zamawiającego
14.1. Zamawiający składając zamówienie wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Wykonawcę bez podpisu Zamawiającego.
14.2. Zamawiający składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
14.3. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zgodnie z treścią wpisu do KRS albo CEIDG lub udzielonym mu pełnomocnictwem jestem uprawniony do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
14.4. Zamawiający jest przed złożeniem zamówienia zobowiązanych do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu w całości. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Data ostatniej aktualizacji: 13-06-2024